Grunty warszawskie

Istotną część naszej działalności stanowi również doradztwo w zakresie spraw reprywatyzacyjnych, obejmujące w szczególności reprezentowanie Klientów w sprawach tzw. gruntów warszawskich przejętych na podstawie dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (tzw. „Dekret Bieruta”).

Kancelaria podejmuje działania mające na celu odzyskanie nieruchomości bądź też uzyskanie odszkodowania, reprezentując Klientów (byłych właścicieli lub ich następców prawnych) w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.