Spory sądowe, negocjacje, reprezentacja przed organami administracji

Zapewniamy naszym Klientom pomoc we wszelkiego rodzaju sporach sądowych, jakie mogą towarzyszyć prowadzeniu działalności gospodarczej, we wszystkich instancjach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, w postępowaniach mediacyjnych, polubownych i arbitrażowych. Wspieramy naszych Klientów w trakcie negocjacji biznesowych z kontrahentami, z bankami, opracowujemy strategie negocjacyjne i propozycje kompromisowych rozwiązań korzystnych dla Klienta.